Login:
Stimmen - 17, Durchschnittliche Bewertung: 3.5 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-1700

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 545.52 kb
Dateiname: Scarlett-SC-1700-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplhrukendebgethucslvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-1700
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tiesi uz stikla blodas, lieciet to uz skTvja. UZMANIBU: Apstrades laika mikrovijnu kräsni produktus nepieciesams apgriezt. • Pec uzstädTtä laika iztecesanas kräsns automätiski atslegsies un atskanes skanas signäls. PIEZTME: Kräsns nesträdäs, ja täs durvis bus atvertas. TÍRÍSANA UN APKOPE • Pirms tmsanas izsledziet un atsledziet kräsni no elektrotTkla. • Laujiet kräsnij pilnTbä atdzist. • Noslaukiet vadTbas paneli, ärejäs un ieksejäs virsmas, stikla trauku ar mitru dränu un mazgäjamo lTdzekli. • Nepielietojiet agresTvas vielas vai abrazTvus materiälus. • Lai noverstu nepatTkamäs smakas, ielejiet dzilä traukä, kas ir derTga mikrovilnu kräsnij, gläzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet kräsnT. Uzstädiet taimeru uz 5 minutem, darba rezTmu sledzi maksimälajä stävoklT. Kad atskanes skanas signäls un kräsns atslegsies, iznemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu dränu. GLABÄSANA • Pärliecinieties, ka kräsns ir atslegta no elektrotTkla un pilnTbä atdzisusi. • Izpildiet visus sadalas „TÍRÍSANA un APKOPE” norädTjumus. • Glabäjiet kräsni ar nedaudz atvertäm durvTm, sausä, tTrä vietä. LT EKSPLOATAVIMO VADOVAS PRIEMONÉS • Neteisingas prietaiso naudojimas gali sugadinti j[ ir padaryti zal^ vartotojui. • Pries pirm^ [jungim^ patikrinkite, at atitinka techninés gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko, elektros tinklo parametrams. DÉMESIO! Laido sakuté turi [zeminimo laid^ ir kontakt^. Junkite prietais^ tik prie atitinkanci^izemint^ rozeciq. • Naudoti tik buitiniais tikslais atitinkamai su duotuju Vartotojo vadovu. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui. • Nenaudoti ne patalpose. • Visada atjunkite prietais^ nuo elektros tinklo, arna kai Jus jo nenaudojate. DÉMESIO! Naudotis krosnele be prieziuros leidziama vaikams tik tais atvejais, jeigu jiems buvo tiksliai ir suprantamai isaiskinta, kaip saugiai naudotis krosnele, o taip pat, kokie gali buti neteisingo naudijimosi pavojai. • Nepalikite ¡jungto prietaiso be prieziuros. • Nenaudokite reikmenq, ne[einanci^ [ pristatymo komplekt^. • Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu. DÉMESIO! Jeigu krosnelés durelés arba dureli^ sandarinimo elementai buvo apgadinti, krosnele negalima naudotis iki tol, kol kvalifikuotas specialistas nepasalins gedimo. DÉMESIO! Norédami isvengti mikrobang^ spinduliavimo pavojaus, visus remonto darbus, susijusius su bet kokio dangcio nuémimu, turi atlikti tik specialistai. • Stebékite, kad maitinimosi laidas neliest^ astri^ kamp^ ir karst^ pavirsi^. • Netempkite uz maitinimosi laido, nevsukite jo ir neviniokite aplink prietais^. • Naudokite mikrobang^ krosnel^ tik produkt^ paruosimui. Jokiu budu nedziovinkite joje drabuzius, popieriq_, arba kitus daiktus. DÉMESIO! Norédami isvengti talpykli^ sprogimo, nesildykite skyscius arba kitus produktus uzdarytoje talpoje. • Sildydami mikrobangomis gérimus, turékite omenyje, kad jie gali stipriai uzvirti, todél naudokites talpyklémis atsargiai. • Tam, kad produktai nesprogt^ paruosimo metu, pries dedant i krosn[ pradurkite peiliu arba sakute sudri^ zievel^ arba apvalkal^, pvz.: bulvi^, obuoli^ kaston^, desros it t.t. • Sildydami krosneléje maisto produktus induose is degi^ medziag^ (pvz., plastikas arba popierius), stebékite krosnel^, kad neleisti indams uzsidegti. 29 SC-1700 • Garo spintoje gaisro kiiimo vengimui butina: - vengti produktq pridegimo kas atsitinka kaip rezuitatas perneiyg iigo paruosimo; - dèti [ mikrobangq krosneiç produktus be pakuotès, taip pat be foiijos; - gaisro kiiimo atvèju, neatidarant dureiiq i sjunkite krosn[ i r atjunkite nuo eiektros tinkio. • Nejunkite krosnies su tuscia kamera. Nenaudokite kameros saugoti kam nors. • Mikrobangq krosneié neskirta produktq konservavimui. • Nedékite produktq ant kameros dugno, naudokite nuimamas groteies arba padugnç. • Visada tikrinkite paruosto maisto temperature, ypac, jeigu jis skirtas vaikams. Nepaduokite patiekaio prie staio is karto po paruosimo, duokite jam truputi atvèsti. • Vadovaukitès paruosimo receptais, bet atsiminkite, kad kai kurie produktai (dzemai, pudingai, prieskoniai pyragams is migdoiq arba cukraus) [kaista iabai greitai. • Trumpo jungimo vengimui ir krosnies gedimo vengimui, neieiskite prasiskverbti vandeniui [ ventiiiacijos skyies. DÉMESIO: Produktus reikia ruosti speciaiiuose induose, o nedèti tiesiai ant stikiinio biiudo, isskirus atvejq, speciaiiai nurodytq patiekaio paruosimo recepte. • Produktus reikia ruosti speciaiiuose induose, o nedèti tiesiai ant stikiinio biiudo, isskirus atvejq, speciaiiai nurodytq patiekaio paruosimo recepte. • Naudokite indus skirtus speciaiiai mikrobangq krosneiéms. • Tinkamais paruosimui mikrobangq krosneiéje indais reikia naudotis tiksiiai su indq_ gamintojo duotomis instrukcijomis. • Atsiminkite, kad mikrobangq krosnyje turinys pasisiido zymiai greiciau, negu indas, todéi bukite ypac atidus istraukiant ind^ is krosnies, atsargiai atidarikite dangt[ apsideginimo g...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien