Login:
Stimmen - 8, Durchschnittliche Bewertung: 4.4 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-1701

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 571.53 kb
Dateiname: Scarlett-SC-1701-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplhrukendebgethucslvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-1701
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


10. • Nospiediet pogu "Clock” vël vienu reizi. • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet 30 minutes. • Nospiediet pogu "Clock” vienu reizi gatavosanas sâkuma laika apstiprinâsanai. • “10:30” krâsns automâtiski ieslëgsies. • Uzstâdïtâ laika apskatïsanai nospiediet un atlaidiet pogu "Clock”. • Lai darbïbu sâktu pirms ieprogrammëtâ laika, nospiediet pogu “Instant/start”. • Programmësanas rezïma atcelsanai nospiediet pogu “Pause/Cancel”. • Ja ievada gatavosanas sâkuma laiku, bet neuzstâda tekoso laiku, noteiktajâ laikâ krâsns neieslëgsies, atskanës tikai skanas signâlu sërija. PAKÂPENISKA PROGRAMMËJAMÂ GATAVOSANA • Ar pogu “Power” uzstâdiet jaudas lïmeni ( % no maksimâlâ). • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet gatavosanas laiku. 32 SC-1701 • Nospiediet pogu "Grill/combi”, izvëlieties atbilstosu rezïmu. • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet gatavosanas laiku. • Nospiediet pogu “instant/start”. PIEZTME: atkausësanas stadiju iespëjams ieslëgt tikai pirms gatavosanas. AUTOATGÄDINÄJUMS • Pëc apstrâdes laika beigâm katras 3 minutes atskanës skanas signâls lTdz brTdim, kamër netiks atvërtas durvis vai nospiesta poga “Pause/Cancel”. BLOKËSANA • Nelauj maziem bërniem ieslëgt krâsni bez pieauguso uzraudzTbas. • Blokësanas uzstâdïsanai un nonemsanai nepieciesams nospiest un turët 3 sekundes pogu “Pause/Cancel”. • Pëc blokësanas uzstâdïsanas uz displeja parâdïsies “OFF”, un atskanës skanas signâls. Visas pogas ir blokëtas. FUNKCIJAPAUSE/CANCEL (“STOP/ATCELT”) • Dotâ funkcija paredzëta krâsns darbïbas apturësanai vai uzstâdïjumu atcelsanai. • Nospiediet pogu “Pause/Cancel”, lai apturëtu krâsns darbïbu. • Ja krâsns darbojas pëc programmas, nospiediet pogu “Pause/Cancel”, lai atceltu uzstâdïjumus. PIEZTME: Gatavosanas laiks var mainïties atkarïbâ no produktu formas, izmëriem un novietojamïbas. Lieli vai biezi gabali gatavojas ilgâk, mazâki -âtrâk. • Produktus atkausëjiet bez iepakojuma ne dzilâ paliktnï vai uz rezga mikrovilnu apstrâdei, obligâti izmantojiet rotëjosu stikla blodu. Produktus saldëjot, piedodiet tiem pëc iespëjas kompaktâku formu. • Apsedziet produktus ar speciâliem vâciniem vai plastiku, atliecot vienu no sturiem tvaika izvadei. Vâcini stipri uzkarst - apejieties ar tiem loti uzmanïgi! • Attâlumam starp produktiem, piemëram, dârzeniem, këksiem utml. Jâbut ne mazâkam par 2,5 cm, lai nodrosinâtu vienmërïgu apstrâdi. • Apmaisïsana nepieciesama, jo produkti pie trauka malâm uzkarst stiprâk. • Produktus lieciet tikai vienâ kârtâ, ïpasi biezus gabalus novietojiet tuvâk malâm. • Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvairïtos no produkta sprâgsanas. • Sildiet tikai gatavus un atdzesëtus produktus, apmaisiet tos. • Popkorns - stingri ievërojiet razotâja instrukciju un neatstâjiet mikrovilnu krâsni bez uzraudzïbas. Ja produkts nav gatavs pëc paredzëtâ laika, apturiet gatavosanu. Pârâk ilga apstrâde var izraisït aizdegsanos. BRTDINÄJUMS: popkorna pagatavosanai neizmantojiet iepakojumu no bruna papïra un necentieties izmanot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tiesi uz stikla blodas, lieciet to uz skïvja. UZMANÏBUi Apstrâdes laikâ mikrovijpu krasnî produktus nepieciesams apgriezt. • Pëc uzstâdïtâ laika iztecësanas krâsns automâtiski atslëgsies un atskanës skanas signâls. PIEZTME-. Krâsns nestrâdâs, ja tâs durvis bus atvërtas. TÏRÏSANA UN APKOPE • Pirms tïrïsanas izslëdziet un atslëdziet krâsni no elektrotïkla. • Laujiet krâsnij pilnïbâ atdzist. • Noslaukiet vadïbas paneli, ârëjâs un ieksëjâs virsmas, stikla trauku ar mitru drânu un mazgâjamo lïdzekli. • Nepielietojiet agresivas vielas vai abrazïvus materiâlus. • Lai novërstu nepatïkamâs smakas, ielejiet dzilâ traukâ, kas ir derïga mikrovilnu krâsnij, glâzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet krâsnï. Uzstâdiet taimeru uz 5 minutëm, darba rezïmu slëdzi maksimâlajâ stâvoklï. Kad atskanës skanas signâls un krâsns atslëgsies, iznemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drânu. GLABÄSANA • Pârliecinieties, ka krâsns ir atslëgta no elektrotïkla un pilnïbâ atdzisusi. • izpildiet visus sadalas „TÏRÏSANA un APKOPE” norâdïjumus. • Glabâjiet krâsni ar nedaudz atvërtâm durvïm, sausâ, tïrâ vietâ. LT EKSPLOATAViMO VADOVAS PRIEMONÉS • Neteisingas prietaiso naudojimas gali sugadinti j[ ir padaryti zal^ vartotojui. • Pries pirm^ jjungim^ patikrinkite, at atitinka techninés gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko, elektros tinklo parametrams. DÉMESIO! Laido sakutè turi [zeminimo laid^ ir kontakt^. Junkite prietaiso tik prie atitinkanci^izemint^ rozeciq.. • Naudoti tik buitiniais tikslais atitinkamai su duotuju Vartotojo vadovu. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui. • Nenaudoti ne patalpose. • Visada atjunkite prietaiso nuo elektros tinklo, arna kai Jus jo nenaudojate. DÉMESIO! Naudotis krosnele be prieziuros leidziama vaikams tik tais atvejais, jeigu jiems buvo tiksliai ir suprantamai isaiskinta, kaip saugiai naudotis krosnele, o taip pat, kokie gali b...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien