Login:
Stimmen - 6, Durchschnittliche Bewertung: 4.3 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-2005

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 1.48 mb
Dateiname: Scarlett-SC-2005-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplhrukendebgethucslvltro
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


robezas) • Nospiediet “Instant.start”. GATAVOSANAS SÂKÜMA ATLIKSANA • Lauj ieprogrammêt apstrades laika saksanu. • Spiezot taustinu “POWER”, izvêlieties apstrades rezTmu. • Ar ciparu pogam, ievadiet apstrades laika ilgumu. • Nospiediet pogu "Clock” un turiet to 3 sekundes. • Ar pogam uzstadiet darbTbas laika sakumu. • ÜzstadTta laika apskatTsanai nospiediet un atlaidiet pogu "Clock”. • Lai darbTbu saktu pirms ieprogrammêta laika, nospiediet pogu “Instant.start”. • Programmêsanas rezTma atcelsanai nospiediet pogu “Pause.Cancel”. 29 SC-2005 • Ja ievada gatavosanas sakuma laiku, bet neuzstada tekoso laiku, noteiktaja laika krasns neieslegsies, atskanes tikai skanas signalu serija. PAKÄPENISKA PROGRAMMËJAMÄ GATAVOSANA • Ar pogu POWER uzstadiet jaudas ITmeni (% no maksimala). PIEZTME: atkausesanas stadiju iespejams ieslegt tikai pirms gatavosanas. • Ar ciparu taustiniem ievadiet apstrades ilgumu. • Spiediet ”Grill.Combi” funkcijas izvelei (G, C-1 vai C-2). • Ar ciparu taustiniem ievadiet apstrades ilgumu. • Nospiediet pogu “Instant.start”, lai uzsaktu gatavosanu, vai "Cancel/Stop" uzstadTjumu atcelsanai. Displejs radTs patreizejo laiku. AUTOATGÄDINÄJUMS • Pec apstrades laika beigam katras 3 minutes atskanes skanas signals ITdz brTdim, kamer netiks atvertas durvis vai nospiesta poga “Pause.Cancel”. BLOKËSANA • Nelauj maziem berniem ieslegt krasni bez pieauguso uzraudzTbas. • Blokesanas uzstadTsanai un nonemsanai nepieciesams nospiest un turet 3 sekundes pogu “Pause.Cancel”. • Pec blokesanas uzstadTsanas uz displeja paradTsies “OFF”, un atskanes skanas signals. Visas pogas ir bloketas. FUNKCIJAPAUSE/CANCEL (“STOP/ATCELT”) • Dota funkcija paredzeta krasns darbTbas apturesanai vai uzstadTjumu atcelsanai. • Nospiediet pogu “Pause.Cancel”, lai apturetu krasns darbTbu. • Krasns darbTbu var apstadinat, divas reizes nospiezot pogu “Pause.Cancel”. PIEZTME: Gatavosanas laiks var mainTties atkarTba no produktu formas, izmeriem un novietojamTbas. Lieli vai biezi gabali gatavojas ilgak, mazaki -atrak. • Produktus atkausejiet bez iepakojuma ne dzila paliktnT vai uz rezga mikrovilnu apstradei, obligati izmantojiet rotejosu stikla blodu. Produktus saldejot, piedodiet tiem pec iespejas kompaktaku formu. • Apsedziet produktus ar specialiem vaciniem vai plastiku, atliecot vienu no sturiem tvaika izvadei. Vacini stipri uzkarst - apejieties ar tiem loti uzmanTgi! • Attalumam starp produktiem, piemeram, darzeniem, keksiem utml. Jabut ne mazakam par 2,5 cm, lai nodrosinatu vienmerTgu apstradi. • ApmaisTsana nepieciesama, jo produkti pie trauka malam uzkarst stiprak. • Produktus lieciet tikai viena karta, Tpasi biezus gabalus novietojiet tuvak malam. • Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvairTtos no produkta spragsanas. • Sildiet tikai gatavus un atdzesetus produktus, apmaisiet tos. • Popkorns - stingri ieverojiet razotaja instrukciju un neatstajiet mikrovilnu krasni bez uzraudzTbas. Ja produkts nav gatavs pec paredzeta laika, apturiet gatavosanu. Parak ilga apstrade var izraisTt aizdegsanos. BRTDINÄJUMS: popkorna pagatavosanai neizmantojiet iepakojumu no bruna papTra un necentieties izmanot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tiesi uz stikla blodas, lieciet to uz skTvja. UZMANlBU: Apsträdes laikä mikroviJnu kräsnT produktus nepieciesams apqriezt. • Pec uzstadTta laika iztecesanas krasns automatiski atslegsies un atskanes skanas signals. PIEZTME: Krasns nestradas, ja tas durvis bus atvertas. TÏRÏSANA UN APKOPE • Pirms tTrTsanas izsledziet un atsledziet krasni no elektrotTkla. • Laujiet krasnij pilnTba atdzist. • Noslaukiet vadTbas paneli, arejas un ieksejas virsmas, stikla trauku ar mitru dranu un mazgajamo ITdzekli. • Nepielietojiet agresTvas vielas vai abrazTvus materialus. • Lai noverstu nepatTkamas smakas, ielejiet dzila trauka, kas ir derTga mikrovilnu krasnij, glazi ar viena citrona sulu, un ievietojiet kräsnT. Uzstadiet taimeru uz 5 minutem, darba rezTmu sledzi maksimalaja stavoklT. Kad atskanes skanas signals un krasns atslegsies, iznemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu dranu. GLABÄSANA • Parliecinieties, ka krasns ir atslegta no elektrotTkla un pilnTba atdzisusi. • Izpildiet visus sadalas „TTrTSANA un APKOPE” noradTjumus. • Glabajiet krasni ar nedaudz atvertam durvTm, sausa, tTra vieta. LT EKSPLOATAVIMO VADOVAS PRIEMONÉS • Neteisingas prietaiso naudojimas gali sugadinti j¡ ir padaryti zal^ vartotojui. • Pries pirm^ ¡jungim^ patikrinkite, at atitinka techninés gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko, elektros tinklo parametrams. DËMESIO! Laido sakuté turi ¡zeminimo laid^ ir kontakt^. Junkite prietaiso tik prie atitinkanciq ¡zemintq rozeciq. • Naudoti tik buitiniais tikslais atitinkamai su duotuju Vartotojo vadovu. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui. • Nenaudoti ne patalpose. • Visada atjunkite prietaiso nuo elektros tinklo, arna kai Jus jo nenaudojate. DËMESIO! Naudotis krosnele be prieziuros...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien