Login:
Stimmen - 6, Durchschnittliche Bewertung: 3.8 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-291

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 620.91 kb
Dateiname: Scarlett-SC-291-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplukendebgethucslvltro
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


DAUDZFUNKCIONÄLS REGULATORS Paredzets tekosâ iaika uzstâdïsanai, gatavosanas rezTma un iaika izvëiei. TEKOSÄ LAIKA UZSTÂDÏSANA Piesiedzot krâsni pie eiektrotTkia dispiejs mirgo un râda «SSiSS», pec 3 sekundëm redzams «-I-», pec tam var uzstâdït tekoso iaiku. Pulkstenis darbojas в 24-pulkstena rezïmâ. Nospiediet pogu СУ. Griezot daudzfunkcionâlo regulatoru, uzstâdiet tekosâs stundas (pulkstenrâdïtâja virzienâ - palielina, un otrâdi). Nospiediet pogu СУ vëlreiz. Griezot daudzfunkcionâlo regulatoru, uzstâdiet tekosâs minutes. Uzstâdïjumu apstiprinâsanai nospiediet pogu 1У . Dispiejs parâdïs uzstâdTto iaiku. JAUDAS LÏMENI Vadoties pëc tabulas, uzstâdiet jaudu, spiezot pogu ^.лЛ, uzstâdiet nepieciesamo jaudu. Pëc katras sekojosâs nospiesanas dispiejs râdTs izejoso jaudu % no maksimâlâs: 100P^S0P^60P^40P^20P. Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet apstrâdes ilgumu. Nospiediet pogu о Cik reizes nospiest pogu Displeja radîjums Jaudas lîmenis Mikrovijnu starojums 1 100P Maksimâis nepârtraukts 2 S0P Augsts katras 2б sekundes pârtraukums 7 sekundes 3 б0Р Videjs katras 20 sekundes pârtraukums 13 sekundes 4 40 P Zems katras 13 sekundes pârtraukums 20 sekundes 5 20 P Minimâis Katras 7 sekundes pârtraukums 2б sekundes GATAVOSANAS APTURESANA UZ LAIKU • Dotâ funkcija derïga produkta gatavTbas pakâpes pârbaudei. • Apstrâdi var pârtraukt, vienkârsi atverot durvis. Ja to aizver, process turpinâsies. AUTOMÄTISKÄ GATAVOSANA • Dazu produktu gatavosanas jaudas iTmenis un iaiks tiek uzstâdïts automâtiski. • Griezot daudzfunkcionâlo regulatoru, izvëlieties piemërotâko rezTmu: Nospiediet pogu о Displeja râdîjums Produkti, kuriem uzstâdïts automätiskais rezïms Ieprogrammëtais gatavosanas laiks, min.: sek. A1 Popkorns (85 g) 2:30 A2 Popkorns (100 g) 2: 40 A3 Pica 1:00 A4 Zupas (250 mi) 2:20 Аб Zupas (500 mik) 4:40 A6 Kartupeli (0,45 kg) 7:12 A7 Kartupeli (0,б5 kg) 10:12 AS Zivs (0,45 kg) б:30 REZIMS ATKAUSESANA # • Spiezot pogu izvëlieties piemërotu rezTmu: Atkausësanas rezïms Produkts Produkta svars D1 gala 100 g...2 kg D2 putna gala 100 g...3 kg D3 ¡uras produkti 100 g...900 g • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet produkta svaru. • Nospiediet pogu REZTMS GRILLS / KOMBI @ • Nospiediet pogu ®, izvëlieties atbilstosu rezTmu. • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet gatavosanas laiku. • Nospiediet pogu _ Cik reizes spiest pogu GRILLS/KOMBI Displeja râdîjums Rezïms Mikrovijnu izstarotâjs / Sildîsanas elements 1 G Griiis Siidïsanas eiements strâdâ visu iaiku 2 C1 Kombi 1 Mikrovilni - 10 sek. / Siidïsanas eiements - 23 sek. 3 C2 Kombi 2 Mikrovilni - 18 sek. / Siidïsanas eiements - 15 sek. GATAVOSANAS SÄKUMA ATLIKSANA • Lauj ieprogrammet apstrâdes iaika sâksanu. 29 SC-291 • Piemëram, gatavosanu nepieciesams uzsâkt “10:30”. • Uzstâdiet tekoso Iaiku un izvêlaties apstrâdes rezTmu. • Nospiediet pogu СУ un turiet to 3 sekundes. • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet plkst. 10. • Nospiediet pogu СУ vêl vienu reizi. • Ar daudzfunkcionâlo regulatoru uzstâdiet 30 minutes. • Nospiediet pogu 1У vienu reizi gatavosanas sâkuma Iaika apstiprinâsanai. • “10:30” krâsns automâtiski iesiegsies. BLOKËSANA • Nelauj maziem bêrniem ieslêgt krâsni bez pieauguso uzraudzïbas. • Blokësanas uzstâdïsanai un nonemsanai nepieciesams nospiest un turët 3 sekundes pogu Ф. • Pëc biokësanas uzstâdïsanas uz dispieja parâdTsies “OFF”, un atskanes skanas signáis. Visas pogas ir biokëtas. • Pëc blokësanas nonemsanas uz displeja parâdTsies “END”. • Blokësanas nonemsanai nospiediet pogu Ф trîs reizes. PIEZTME: Gatavosanas iaiks var mainïties atkarïbâ no produktu formas, izmeriem un novietojamïbas. Lieii vai biezi gabaii gatavojas iigâk, mazâki -âtrâk. • Produktus atkausejiet bez iepakojuma ne dzilâ paiiktnT vai uz rezga mikrovilnu apstrâdei, obiigâti izmantojiet rotëjosu stikia blodu. Produktus saidejot, piedodiet tiem pëc iespejas kompaktâku formu. • Apsedziet produktus ar speciâiiem vâciniem vai piastiku, atiiecot vienu no sturiem tvaika izvadei. Vâcini stipri uzkarst - apejieties ar tiem loti uzmanïgi! • Attâiumam starp produktiem, piemëram, dârzeniem, keksiem utmi. Jâbut ne mazâkam par 2,5 cm, iai nodrosinâtu vienmërTgu apstrâdi. • Apmaisïsana nepieciesama, jo produkti pie trauka maiâm uzkarst stiprâk. • Produktus iieciet tikai vienâ kârtâ, Tpasi biezus gabaius novietojiet tuvâk maiâm. • Caurduriet biezo mizu vai apvaiku, iai izvairïtos no produkta sprâgsanas. • Siidiet tikai gatavus un atdzesëtus produktus, apmaisiet tos. • Popkorns - stingri ievërojiet razotâja instrukciju un neatstâjiet mikrovilnu krâsni bez uzraudzïbas. Ja produkts nav gatavs pëc paredzëtâ iaika, apturiet gatavosanu. Pârâk iiga apstrâde var izraisït aizdegsanos. BRTDiNÂJUMS: popkorna pagatavosanai neizmantojiet iepakojumu no bruna papïra un necentieties izmanot graudu atiikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tiesi uz stikia blodas, iieciet to uz skïvja. UZMANÏBUi Apstrâdes laikâ mi...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien