Login:
Stimmen - 8, Durchschnittliche Bewertung: 4 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-293

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 563.21 kb
Dateiname: Scarlett-SC-293-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplukendebgethucslvltro
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


APSTRÄDES LAIKA PAPILDINÄSANA ’ • Ja apsträdes procesä nospiedTsiet pogu Ф’, uzstädTtais laiks palielinäsies par 10 sekundem katru piespiesanas reizi. Pec papildus 5 minüsu pievienosanas katra näkamä pogas nospiesana pagarina apsträdes laiku par 30 sekundem. BLOKESANA • Nelauj maziem berniem ieslegt kräsni bez pieauguso uzraudzTbas. 3 w w w w ■'Ф‘1 • Blokesanas uzstädTsanai un nonemsanai nepieciesams nospiest un turet 3 sekundes pogu в:. • Pec blokesanas uzstädTsanas uz displeja parädTsies “OFF”, un atskanes skanas signäls. Visas pogas ir bloketas. • Pec blokesanas nonemsanas uz displeja parädTsies “END”. „ * * • Blokesanas nonemsanai nospiediet pogu l©: tffs reizes. • Kräsni nebus iespejams ieslegt visu laiku, kamer darbosies blokesana. PIEZTME: Gatavosanas laiks var mainTties atkaffbä no produktu formas, izmeriem un novietojamTbas. Lieli vai biezi gabali gatavojas ilgäk, mazäki -äträk. • Produktus atkausejiet bez iepakojuma ne dzilä paliktnT vai uz rezga mikrovilnu apsträdei, obligäti izmantojiet rotejosu stikla blodu. Produktus saldejot, piedodiet tiem pec iespejas kompaktäku formu. • Apsedziet produktus ar speciäliem väciniem vai plastiku, atliecot vienu no sturiem tvaika izvadei. Väcini stipri uzkarst - apejieties ar tiem loti uzmanTgi! • Attälumam starp produktiem, piemeram, därzeniem, keksiem utml. Jäbut ne mazäkam par 2,5 cm, lai nodrosinätu vienmerTgu apsträdi. • ApmaisTsana nepieciesama, jo produkti pie trauka maläm uzkarst stipräk. • Produktus lieciet tikai vienä kärtä, Tpasi biezus gabalus novietojiet tuväk maläm. • Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvaifftos no produkta sprägsanas. • Sildiet tikai gatavus un atdzesetus produktus, apmaisiet tos. 31 SC-293 • Popkorns - stingri ievërojiet razotâja instrukciju un neatstâjiet mikrovilnu kräsni bez uzraudzTbas. Ja produkts nav gatavs pêc paredzêtâ laika, apturiet gatavosanu. Pârâk ilga apstrâde var izraisït aizdegsanos. BRTDINÄJUMS: popkorna pagatavosanai neizmantojiet iepakojumu no bruna papïra un necentieties izmanot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tiesi uz stikla blodas, lieciet to uz skïvja. UZMANÏBU: Apsträdes laikä mikrovijpu krâsnî produktus nepieciesams apgriezt. • Pêc uzstâdTtâ laika iztecësanas krâsns automâtiski atslëgsies un atskanes skanas signals. PIEZTME: Krâsns nestrâdâs, ja tâs durvis bus atvërtas. TÏRÏSANA UN APKOPE • Pirms tïrïsanas izslêdziet un atslêdziet krâsni no elektrotTkla. • Laujiet krâsnij pilnTbâ atdzist. • Noslaukiet vadïbas paneli, ârêjâs un ieksëjâs virsmas, stikla trauku ar mitru drânu un mazgâjamo lTdzekli. • Nepielietojiet agresivas vielas vai abrazïvus materiâlus. • Lai novërstu nepatTkamâs smakas, ielejiet dzilâ traukâ, kas ir derïga mikrovilnu krâsnij, glâzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet krâsnï. Uzstâdiet taimeru uz 5 minutem, darba rezTmu slëdzi maksimâlajâ stâvoklT. Kad atskanes skanas signâls un krâsns atslëgsies, iznemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drânu. GLABÄSANA • Pârliecinieties, ka krâsns ir atslëgta no elektrotTkla un pilnTbâ atdzisusi. • Izpildiet visus sadalas „TÏRÏSANA un APKOPE” norâdTjumus. • Glabâjiet krâsni ar nedaudz atvërtâm durvTm, sausâ, tTrâ vietâ. LT EKSPLOATAVIMO VADOVAS PRIEMONÉS • Neteisingas prietaiso naudojimas gali sugadinti j[ ir padaryti zal^ vartotojui. • Pries pirm^ jjungim^ patikrinkite, at atitinka techninès gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko, elektros tinklo parametrams. DÉMESIO! Laido sakutè turi [zeminimo laid^ ir kontakt^. Junkite prietaiso tik prie atitinkanci^izemint^ rozeciq.. • Naudoti tik buitiniais tikslais atitinkamai su duotuju Vartotojo vadovu. Prietaisas neskirtas pramoniniam naudojimui. • Nenaudoti ne patalpose. • Visada atjunkite prietaiso nuo elektros tinklo, arna kai Jus jo nenaudojate. • Neleiskite vaikams zaisti su prietaisu. • Nepalikite ¡jungto prietaiso be prieziuros. • Nenaudokite reikmenq, ne[einanci^ [ pristatymo komplekt^. • Nenaudokite prietaiso su sugadintu laidu. • Nebandikite savarankiskai remontuoti prietais^. Atsiradus nesklandumams arba reikmen^ pakeitimui kreipkités [ artimiausi^ Serviso centr^. • Stebékite, kad maitinimosi laidas neliest^ astri^ kamp^ ir karst^ pavirsiq.. • Netempkite uz maitinimosi laido, nevsukite jo ir neviniokite aplink prietais^. • Naudokite mikrobangq krosnelç tik produktq paruosimui. Jokiu budu nedziovinkite joje drabuzius, popieriц_, arba kitus daiktus. • Nedékite [ mikrobangq krosnelç maist^ hermetiskai uzdarituose induose (stiklainiuose, buteliuose ir t.p.). • Tam, kad produktai nesprogtq paruosimo metu, pries dedant i krosn[ pradurkite peiliu arba sakute sudri^ zievelç arba apvalkal^, pvz.: bulviq, obuoliq kastonq, desros it t.t. • Garo spintoje gaisro kilimo vengimui butina: - vengti produktq pridegimo kas atsitinka kaip rezultatas pernelyg ilgo paruosimo; - dèti [ mikrobangq krosnelç produktus be pakuotès, taip pat be folijos; - gaisro kilimo atvèju, neatidarant dure...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien