Login:
Stimmen - 5, Durchschnittliche Bewertung: 4 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-336S

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 342.97 kb
Dateiname: Scarlett-SC-336S-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplukendebgethucslvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-336S
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Lai to izslëgtu, novietojiet gludekli vertikäli un pârslëdziet tvaika padeves regulätoru pozïcijâ “G”. Lai nepielautu udens tecësanu, tvaika padeve notiek tikai pie pasäm lieläkäm darba temperaturäm. UAMANTBU: Lai izvairïtos no apdegumu iegusanas nesaskaraties ar tvaiku, kas izdaläs no gludekla pëdas atvërumiem. SAUSÄ GLUDINÄSANA • Jus varat gludinät sausä veidä, arï tad, ja rezervuärä atrodas udens. Ja säda veida gludinäsana tiek veikta ilgäku laiku, nav ieteicams udenï rezervuärä pildït par daudz. • Uzstädiet tvaika pakäpes regulatoru minimälajä stâvoklï. • Uzstädiet termoregulatoru stâvoklï, atbilstosi auduma veidam, kuru Jus vëlaties gludinät. UZMANIBU: Ja gludinäsanas laikä rodas nepieciesamïba izmantot gludinäsanu ar tvaiku, bet rezervuärä nav udens, atslëdziet ierîci no elektrotïkla un pagaidiet kamër tas atdzisïs, tikai tad iepildiet udeni. TVAIKA SITIENS • Sï funkcija paredzëta kâ papildus vienreizëja tvaika padeve, gludinot audumu vietas, kas ir ïpasi saburzïtas. • Uzstädiet termoregulatoru stâvoklï vai “•••”. • Uzstädiet tvaika pakäpes regulatoru maksimälä stâvoklï. • Nospiediet tvaika padeves pogu. PIEZTME: Lai izvairïtos no udens tecësanas no tvaika atverëm, tvaika padeves pogu neturiet nospiestu ilgäk par б sekundëm. VERTIKÄLÄ GLUDINÄSANA AR TVAIKU • Pärliecinaties, ka rezervuärä udens ir pietiekamä daudzumä. • Pieslêdziet gludekli pie elektrotïkla un novietojiet vertikälä stâvoklï. • Uzstädiet termoregulatoru un tvaika pakäpes regulatoru maksimälä stâvoklï. • Nospiediet tvaika padeves pogu turot gludekli vertikälä stâvoklï. AIZSRAGFUNKCIJA PRET SÜCI „ANTIPILE” • Aizsargfunkcija brïdina par sâdu pilu veidosanos, tâpëc iespëjams gludinät smalkus audumus nebojäjot tos, neveidojot traipus. FUNKCIJA ANTI - CALC • Gludeklis aprïkotas ar funkciju ANTI-CALC aizsardzïbai pret kalkakmens veidosanos. • Speciäls filtrs rezervuärä mïkstina udeni un napielauj veidoties katlakmenim. Filtrs domâts ilgstosam terminam un nav jänomaina. DARBA BEIGSANA • Uzstädiet temperaturas regulatoru minimälajä stâvoklï. 21 SC-336S • Atsledziet gludekli no elektrotTkla. • Novietojiet gludekli vertikálá stávoklT. AUTOMÁTISKÁ IZSLÉGSANÁS • Ja 30 sek. Laika nav bijusas horizontalas gludekla kustlbas un 8 minGsu laika vertikálás kustlbas - gludeklis automatiski izsledzas un atskan skanas signalu serija 30 сек. Parvietojot gludekli jebkura virziena, tas ieslegsies nojauna un gaismas indikators nodzisls. • Lai izslegtu gludekli, nospiedot uz termoreguletaju uzstadiet rezTmu “OFF”. Saja gadTjumá visi indikátori nodzisls un atskanosies signalu serija. TÍRÍSANA UN kopsana • Pirms gludekla tmsanas, parliecinaties vai tas ir atslegts no elektrostravas un pilnlbá atdzisis. • Neizmantojiet abrazlvos tmsanas lTdzeklus gludekla pedas attmsanai. • pasattTrTsanás • Uzpildiet Gdens rezervuaru Udz maksimalajam Umenim, aiztaisiet vacinu. • Uzstadiet termoregulatoru maksimálá stávoklT. • Piesledziet gludekli pie elektrotTkla. • Sagaidiet, kamer izdzisls uzsildTsanas gaismas indikators. • Horizontáli turot gludekli virs izlietnes uzstádiet tvaika padeves regulatoru maksimálajá rezTmá un nospiediet pasattTrTsanás pogu. • Tvaiks un karstais Gdens no gludekla pedas atverem izvadTs visu piesárnojumu. DarbTbas laiká ieteicams gludekli sGpot uz prieksu un atpakal. • Pie pastiprináta gludekla atverumu aizkalkosanás, iesakám procedGru atkártot. • Lai izzávetu gludekla pedu, nogludiniet vairákas reizes pa nevajadzTgu auduma gabalu. GLABÁSANA • Atsledziet gludekli no elektrotTkla, izlejiet lieko Gdeni no rezervuára, laujiet tam pilnTbá atdzist. • Aptiniet elektovadu ap gludekla korpusu. • Lai nesabojátu gludekla pedu, vienmer glabájiet to vertikálá stávoklT. LT EKSPLUATAVIMO SALYGOS APSAUGOS PRIEMONÉS • Idémiai perskaitykite duotajq instrukj pries ekspluatojant prietaisq gedim^ vengimui naudojant. Neteisingas naudojimasis gali sugadinti gamin[, prinesti materialiniqzalq arba padaryti zalq vartotojo sveikatai. • Pries pat[ pirmq ¡jungimq patikrinkite, ar atitinka techninés gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninémis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams. • Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas néra skirtas pramoniniam naudojiumui. • Nenaudoti ne patalpose arba tarp auksto drégnumo. • Nenuleiskite prietaisq arba elektros laidq i vanden[ arba kitus skiscius. • Atjungiant prietaisq nuo elektros tinklo laikikites ranka uz sakutés, netempkite uz elektros laidq. • Stebékite, kad maitinimosi laidas neliest^ astri^ kamp^ ir karsts pavirsi^. • Visada atjunkite ligintuvq nuo elektros tinklo, jaigu jis nenaudojamas, arba pries vandens [pilimq ir ispilimq. • Nenaudokite prietoaisq su sugadintu maitinimosi laidu arba sakute, o taip pat po to, kai jis buvo apipiltas skisciu, nukrit^s arba buovu sugadintas kaz kokiu kitu budu. Elektors nutrenkimo Isvengimui nebandikite savarankiskai ardyti ir remontuoti prietaisq, jaigu prireiks kreipkitéa [ artimiausiq Servi...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien