Login:
Stimmen - 3, Durchschnittliche Bewertung: 4 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-983

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 343.77 kb
Dateiname: Scarlett-SC-983-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruendebgetlvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-983
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


2. Nomainiet udeni rezervuärä. Gaismas indikators deg, gaiss netiek padots, neveidojas tvaiki Päräk daudz udens rezervuärä 1. izslëdziet un atslëdziet ierîci no elektrotîkla. 2. Nonemiet rezervuäru un atgrieziet väcinu. izlejiet nedaudz udens un ciesi aizgrieziet rezervuära väcinu. Noslauciet rezervuäru pilnïbâ sausu un novietojiet atpakal 3. Pieslëdziet ierîci pie elektrotîkla un ieslëdziet to. Veidojas loti maz tvaiku Ultraskanas pärveidotäjs ir netírs vai rezervuärä ir netírs udens Noslauciet ultraskanas pârveidotâju un nomainiet udeni Netiek padots udens ultraskanas pärveidotäjä Netírs udens värsts iztîriet un izmazgâjiet to ar udeni LT EKSPLUATAVIMO SALYGOS APSAUGOS PRIEMONÉS • Atidziai perskaitikite Ekspluatavimo vadovq ir issaugokite j[ kaip informacin[ material^. • Pries pirmqjí naudojimq patikrinkite, ar atitinka gaminio techninés charakteristikos, elktros tinklo parametrams. • Naudoti tik buitiniais tikslais atitinkamai su duotomis Ekspluatavimo sqlygomis. Prietaisas néra skirtas pramoniniam naudojimui. • Naudoti tik patalpose • Visada isjunkite pritaisq is elektros tinklo pries valymq, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas. • Elektros srovés nutrenkimo arba uzsidegimo vengimui , nenardinkite prietaiso [ vanden[, arba kitus skiscius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite j[ nuo elektros tinklo ir kreipkites [ Serviso centrq patikrinimui. • Nesinaudokite prietaisu voniose ir prie vandens. • Neleiskite vaikams zaisti su prietaisu. • Nenaudokite reikmen^ neieinanci^ [ pristatimo komplektq. 15 SC-983 • Nenaudokite prietaisq su sugadintu elektros laidu. • Nebandikite savarankiskai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkités ¡ artimiausiq Serviso centrq. • Stebékite kad elektros laidas neliest^ astri^ kamp^ ir karst^ pavirsi^. • Netempkite uz maitinimosi laidq, neviniokite j[ aplink prietaisq. • Neispilkite likusi[ vanden[ per garo iséjimo skylç, jaigu prietaisas ¡jungtas ¡ elektros tinklq. • Valanat drékintuvo neleiskite vandeniui patekti ¡ videnç prietaiso dal[ - tai gali j[ sugadinti. • Ijungiant prietaisq nelieskite ultragarsinio reformatoriaus. • Junkite prietaisq, tik kai rezervuare yra vanduo. Nepilkite ¡ rezervuare ir nenaudokite valymui vanden[ virsijanti 400C deformavimo vengimui arba korpuso blukinimo vengimui. • Pritaiso pernesimui imkite tik uz pagrindo, tuo metu prilaikant vandens rezervuarq. • Nepilkite vanden[ per purskikl¡. • Nepilkite vanden[ tiesiogiai per vamzd¡ vandens padavimui korpuse. • Neleiskite metalams ir chemikalamas patekti ¡ rezervuare ir vandens padavimo vamzd[ korpuse. • Neleiskite vandeniui rezervuare uzsalti. • Nenuimikite vandens rezervuare prietaiso darbo metu. • Neispilkite vise vanden[ is rezervuaro, prietaisas ¡jungtas ¡ elektros tinklq. Kitaip ultragarsinis reformatorius susigadins. • Nedéstikite prietaise salia bald^ arba elektros prietaiso, o taip pat nedéstikite jo salia ventiliacini^ skyli^. • Jeigu gaminys ilgai buvo vietoje, su temperatura < 0 °C, pries j¡ ijungiant, j[ reikia islaikyti kambario sqlygomis ne maziau 2 valand^. DARBAS • Pastatikite prietaise ant lygio sauso pavirsio. • Nuimkite rezervuare ir atsukite vandens [pilimo skylés dangt[ rezervuaro dugne, [pilkite svar^ vanden[ ir tvirtai uzsukite kamst[. • Pratrinkite rezervuaro pavirsi^ sausai svelnie medziage. • Nustatykite rezrvuare ant korpuso. • Pajunkite prietaise prie elektros tinklo. • Nustatykite jungikl[ ¡ “On” padét¡, uzsidegs darbo indikatorius. • Sukinéjant drékintuvo reguliatorius, nusistatikite pageidaujame darbo rezimq. Drékintuvo nasumas bus maksimalus (~380 m^/h) maksliamalioje reguliatorio padétyje. • Jeigu vanduo rezervuare issenka, vandens trukumo indikatorius ir sviesos darbo indikatorius pradeda pamainomis mirkséti. Kai vanduo baigsis, drékintuvas automatiskai issijungs, darbo indikatorius gesta, o vandens trukumo indikatorius uzsidega lygia sviesa. VALYMAS IR PRIEZIURA • Visada atjunkite prietaise nuo elektros tinklo valant. VANDENS REZERVUARO IR VANDENS KANALO VALYAMS (KAS DVI-TRIS DARBO SAVAITES) • Nuimkite vandens rezervuare, apsukite j[. • Atsukite dangt[. • Isvalykite drégnu skuduru ir praplaukite vandens kanalq. • Apipilkite rezervuare siltu vandeniu (ne daugiau kaip 40 °C). VANDENS PADAVIMO VAMZDZIO IR ULTRAGARSINIO REFORMATORIO VALYMAS (KARTA PER SAVAIT© • Jaigu vamzdyje susikaupé nesvarumai, isvalykite j[ muiliniu tirpalu, po to apipilkite vandeniu. • Jaigu ant ultragarsinio reformatorio susikapé nesvarumai, isplaukite j[ vandeniu ir nuvalykite svelnia medziaga. DÉMESIO: Valykite ultragarsinî reformatoriq tik svelnia medziaga. Nelieskite jo astriais ar kietais daiktais. ISORINIO PAVIRSIAUS VALYMAS • Isvalykite drékintuvo is isorés svelnia medziaga su siltu vandeniu (<40°C). • Garo iséjimo skylç isplaukite vandeniu. DÉMESIO: Nenaudokite valymui chimikatus, organinius tirpdiklius arba agresivius skyscius, o taip pa...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien