Login:
Stimmen - 4, Durchschnittliche Bewertung: 3.5 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-1135S

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 296.75 kb
Dateiname: Scarlett-SC-1135S-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruplukendebghulvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-1135S
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Ievërojiet tos. SC-1135S 20 Uzstadiet termoregulatoru stavokli, kas atbilst auduma tipam, kuru Jus gludinasiet. APZIMEJUMS AUDUMA VEIDS Izsträdäjumu gludinät nav ieteicams • Sintëtika, Neilons, Akrils, Poliesters, Viskoze • • Vilna, ZTds • •• Kokvilna, Lins • Piesledziet gludekli pie elektrotTkla, iedegsies uzsildTsanas gaismas indikators. • Gludinäsanu var säkt, kad indikators ir izsledzies. • Ja gludinäsanas säkumä, Jüs esat uzstädTjusi mazäku temperatûru, pirms darba turpinäsanas, ieteicams pagaidTt uzsildTsanas gaismas indikatora iedegsanos. ClDENS REZERVUÄRA UZPILDÏSANA • Pirms ûdens uzpildTsanas atslëdziet gludekli no elektrotTkla. • Novietojiet gludekli horozoltäli (uz pedas). • UzmanTgi ielejat ûdeni rezervuärä. • Lai izvairTtos no üdens pärpildTsanas, nelejiet üdeni augstäk par rezervuara maksimälo ûdens ITmeni. UZMANTBU: GludeklT paredzets izmantot üdeni no ûdensvada. Ieteicams lietot jau attTrTtu üdeni, it seviski, ja ûdens ir loti ciets. • Darbu beidzot, vienmer nepieciesams izliet lieko üdeni, kas palicis rezervuärä. UZMANTBU: Pec ûdens noliesanas, atdzisusu gludekli novietojiet vertikälä stävoklT (uz pedas) un ieslëdziet to uz 2 minütëm maksimälai uzsildTsanai, pec tam atsledziet gludekli no elektrotTkla. SMIDZINÄSANA • Smidzinäsanu var izmantot jebkurä darba rezTmä, ja ûdens rezervuärä ir pietiekosä daudzumä. • DarbTbas veiksanai vairäkas reizes nospiediet izsmidzinäsanas pogu. GLUDINÄSANA AR TVAIKU • Uzstädiet termoregulatoru stävoklT vai “•••”. • Uzstädiet tvaika pakäpes regulatoru izvëlëtajâ stävoklT. UAMANTBU: Lai izvairTtos no apdegumu iegüsanas nesaskaraties ar tvaiku, kas izdaläs no gludekja pedas atvërumiem. SAUSÄ GLUDINÄSANA • Jüs varat gludinät sausä veidä, arT tad, ja rezervuärä atrodas ûdens. Ja säda veida gludinäsana tiek veikta ilgäku laiku, nav ieteicams üdenT rezervuärä pildTt par daudz. • Uzstädiet tvaika pakäpes regulatoru minimälajä stävoklT. • Uzstädiet termoregulatoru stävoklT, atbilstosi auduma veidam, kuru Jûs vëlaties gludinät. UZMANTBU: Ja gludinäsanas laikä rodas nepieciesamTba izmantot gludinäsanu ar tvaiku, bet rezervuärä nav ûdens, atslëdziet ierTci no elektrotTkla un pagaidiet kamër tas atdzisTs, tikai tad iepildiet ûdeni. TÏRÏSANA UN KOPSANA • Pirms gludekja tTrTsanas, pärliecinaties vai tas ir atslëgts no elektrosträvas un pilnTbä atdzisis. • Neizmantojiet abrazTvos tTrTsanas ITdzekjus gludekja pëdas attTrTsanai. REZERVUÄRA TÏRÏSANA • Uzpildiet pusi no rezervuäram nepieciesamä ûdens daudzuma. • Uzstädiet termoregulatoru maksimälajä stävoklT. • Pieslëdziet gludekli pie elektrotTkla. • Sagaidiet, kamër nodzisTs uzsildTsanas gaismas indikators. • Atslëdziet gludekli no elektrotTkla. • Horizontäli turot gludekli virs izlietnes uzstädiet tvaika padeves regulatoru maksimälajä rezTmä. • Tvaiks un karstais gaiss izvadTs no gludekja atvërumiem uzkräjusos piesärnojumu . • Lai izzâvëtu gludekla pëdu, nogludiniet vairäkas reizes pa nevajadzTgu auduma gabalu. GLABÄSANA • Atslëdziet gludekli no elektrotTkla, izlejiet lieko ûdeni no rezervuara, laujiet tam pilnTbä atdzist. • Aptiniet elektovadu ap gludekla korpusu. • Lai nesabojätu gludekla pëdu, vienmër glabäjiet to vertikälä stävoklT. SC-1135S 21 LT EKSPLUATAVIMO SALYGOS APSAUGOS PRIEMONÉS • Idémiai perskaitykite duotaj^ instrukcij^ pries ekspluatojant prietaiso gedimq vengimui naudojant. Neteisingas naudojimasis gali sugadinti gamin[, prinesti materialini^ zal^ arba padaryti zal^ vartotojo sveikatai. • Pries pat[ pirm^jjungim^ patikrinkite, ar atitinka techninés gaminio charakteristikos, nurodytos ant lipduko su techninémis charakteristikomis, elektros tinklo parametrams. • Naudoti tik buitiniams tikslams. Prietaisas néra skirtas pramoniniam naudojiumui. • Nenaudoti ne patalpose arba tarp auksto drégnumo. • Nenuleiskite prietaiso arba elektros laid^ i vanden[ arba kitus skiscius. • Atjungiant prietaiso nuo elektros tinklo laikikites ranka uz sakutés, netempkite uz elektros laid^. • Stebékite, kad maitinimosi laidas neliestq astriq kampq ir karstq pavirsiq. • Visada atjunkite ligintuv^ nuo elektros tinklo, jaigu jis nenaudojamas, arba pries vandens [pilim^ ir ispilim^. • Nenaudokite prietoais^ su sugadintu maitinimosi laidu arba sakute, o taip pat po to, kai jis buvo apipiltas skisciu, nukrit^s arba buovu sugadintas kaz kokiu kitu budu. Elektors nutrenkimo Isvengimui nebandikite savarankiskai ardyti ir remontuoti prietaiso jaigu prireiks kreipkitéa [ artimiausi^ Serviso centr^. • Neleiskite vaikams naudotis ligintuvu ir bukite itent atsargus liginanat salia vaikq. • Nepalikite jjungt^ arba karst^ ligintuv^ be prieziuros, ypac ant liginimo lentos. • Per pertrauk^ liginant dékite ligintuv^ tik ant pedos. Nerekomenduojama statyti j[ ant metaliniq arba grubléto pavirsiaus. DEMESIO: Maitinimosi tinklo perkrovimo isvengimui, nejunkite prietaiso kartu su kitais galingais elektros prietaisais prie vienos elektros tinklo li...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien