Login:
Stimmen - 4, Durchschnittliche Bewertung: 4.3 ( )

Anleitung Scarlett, modell SC-986

Hersteller: Scarlett
Dateigröße: 319.51 kb
Dateiname: Scarlett-SC-986-Pdf-Rus.Pdf
Unterrichtssprache:ruhrukendebgethulvltro
Fotos und technische Daten  Scarlett  SC-986
Link zum kostenlosen Download Hinweise finden Sie am Ende der SeiteAnleitung Zusammenfassung


Prietaisas nera skirtas pramoniniam naudojimui. • Naudoti tik patalpose • Visada isjunkite pritaisq is elektros tinklo pries valymq, o taip pat, jaigu jis nenaiudojamas. • Elektros sroves nutrenkimo arba uzsidegimo vengimui , nenardinkite prietaiso [ vanden[, arba kitus skiscius. Jaigu tai atsitiko, NELIESKITE prietaiso, nedelsiant atjunkite j[ nuo elektros tinklo ir kreipkites [ Serviso centrq patikrinimui. 16 SC-986 • Nesinaudokite prietaisu voniose ir prie vandens. • Neleiskite vaikams zaisti su prietaisu. • Nenaudokite reikmen^ neieinanci^ [ pristatimo komplektq. • Nenaudokite prietaisq su sugadintu elektros laidu. • Nebandikite savarankiskai taisyti prietaiso. Atsiradus nesklandumams kreipkités [ artimiausiq Serviso centrq. • Stebékite kad elektros laidas neliest^ astri^ kamp^ ir karst^ pavirsi^. • Netempkite uz maitinimosi laidq, neviniokite j[ aplink prietaisq. • Neispilkite likusi[ vanden[ per garo iséjimo skylç, jaigu prietaisas ¡jungtas [ elektros tinklq. • Valanat drékintuvq neleiskite vandeniui patekti [ videnç prietaiso dal[ - tai gali j[ sugadinti. • ljungiant prietaisq nelieskite ultragarsinio reformatoriaus. • Junkite prietaisq, tik kai rezervuare yra vanduo. Nepilkite [ rezervuare ir nenaudokite valymui vanden[ virsijanti 400C deformavimo vengimui arba korpuso blukinimo vengimui. • Pritaiso pernesimui imkite tik uz pagrindo, tuo metu prilaikant vandens rezervuarq. • Nepilkite vanden[ per purskikl[. • Nepilkite vanden[ tiesiogiai per vamzd[ vandens padavimui korpuse. • Neleiskite metalams ir chemikalamas patekti [ rezervuare ir vandens padavimo vamzd[ korpuse. • Neleiskite vandeniui rezervuare uzsalti. • Nenuimikite vandens rezervuare prietaiso darbo metu. • Neispilkite vise vanden[ is rezervuaro, prietaisas ¡jungtas [ elektros tinkle. Kitaip ultragarsinis reformatorius susigadins. • Nedéstikite prietaise salia bald^ arba elektros prietaiso, o taip pat nedéstikite jo salia ventiliacini^ skyli^. • Jeigu gaminys ilgai buvo vietoje, su temperatura < 0 °C, pries j[ jjungiant, j[ reikia islaikyti kambario sqlygomis ne maziau 2 valand^. DARBAS • Pastatikite prietaise ant lygio sauso pavirsio. • Nuimkite rezervuare ir atsukite vandens [pilimo skylés dangt[ rezervuaro dugne, [pilkite svar^ vanden[ ir tvirtai uzsukite kamst[. • Pratrinkite rezervuaro pavirsi^ sausai svelnie medziage. • Nustatykite rezrvuare ant korpuso. • Pajunkite prietaise prie elektros tinklo. • Norédami ¡jungti, paspauskite mygtuke “On/Off. • Norédami isjungti, paspauskite mygtuke “On/Off” dar karte. • Kai vanduo baigsis, drékintuvas automatiskai issijungs. VALYMAS IR PRIEZIURA • Visada atjunkite prietaise nuo elektros tinklo valant. VANDENS REZERVUARO IR VANDENS KANALO VALYAMS (KAS DVI-TRIS DARBO SAVAITES) • Nuimkite vandens rezervuare, apsukite j[. • Atsukite dangt[. • Isvalykite drégnu skuduru ir praplaukite vandens kanale. • Apipilkite rezervuare siltu vandeniu (ne daugiau kaip 40 °C). VANDENS PADAVIMO VAMZDZIO IR ULTRAGARSINIO REFORMATORIO VALYMAS (KARTA PER SAVAIT© • Jaigu vamzdyje susikaupé nesvarumai, isvalykite j[ muiliniu tirpalu, po to apipilkite vandeniu. • Jaigu ant ultragarsinio reformatorio susikapé nesvarumai, isplaukite j[ vandeniu ir nuvalykite svelnia medziaga. DÉMESIO: Valykite ultragarsini reformatory tik svelnia medziaga. Nelieskite jo astriais ar kietais daiktais. ISORINIO PAVIRSIAUS VALYMAS • Isvalykite drékintuve is isorés svelnia medziaga su siltu vandeniu (<40°C). • Garo iséjimo skylç isplaukite vandeniu. DÉMESIO: Nenaudokite valymui chimikatus, organinius tirpdiklius arba agresivius skyscius, o taip pat abrazives valymo priemones. SAUGOJIMAS • Pries saugojime [sitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo. • Atlikite skyry VALYMAS ir PRIEZIURA reikalavimus. • Isplaukite ir isdziovinkite prietaise; [dékite j[] pakuotç ir laikikite sausoje vietoje. CHARAKTERINIAI NESKLANDUMAI IR Jy SALINYMAS_ PROBLEMA PRIEZASTIS SPRENDIMAS Sviesos indikatorius nedega Prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo ¡dékite sakutç [ razetç ir jjunkite prietaise Sviesos indikatorius dega, gaunasi oras, bet garas nesusidaro. Rezervuare néra vandens Ipilkite [ rezervuare vandens Pasalinis kvapas prietaiso darbo metuöopa 1. Drékintuvas ¡jungtas pirme karte 2. Rezervuare nesvarus vanduo 1. Pakeiskite vanden[ ir isplaukite vandens rezervuare, atidarykite ir isvedinkite j[ ne maziau kaip 12 valand^. 2. Pakeiskite vanden[ rezervuare 17 SC-986 Sviesos indikatorius dega, bet nesigauna oras ir nesusidaro garas Per daug vandens rezervuare 1. isjunkite ir atjunkite prietaise nuo elektros tinklo. 2. Nuimkite rezervuare ir atsukite dangt[. Nupilkite truputi vandens ir tvirtai uzsukite rezervuaro dangt[ isvalykite rezervuare sausai ir grezinkite [ viete. 3. Pajunkite drékintuve prie elektros tinklo ir jjunkite j[. Susidaro mazai garoa Ultragarsinis reformatorius uzterstas, arba rezervuare mazai vandens Isvalykite ultragarsin[...


BewertungenBewerten
Vorname:
Geben Sie zwei Ziffern:
capcha

Kategorien